PINE PACIFIC CORPORATION LIMITED

 
Click here to signup!
Forgot your password?
maintenance
 
PINE PACIFIC | LOGIN
   
 
   
 
Corporate News  
Foundry Industry News
General News  
 
  Foundry Industry News  
 
 
21 Jul 2014
Types of Base Sand for mould (ประเภทของทรายสำหรับทำแบบหล่อ)

 Silica Sand

 Silica (SiO2) sand is the sand found on a beach and is also the most commonly used sand. It is made by either crushing sandstone or taken from natural occurring locations, such as beaches and river beds. The fusion point of pure silica is 1,760 °C (3,200 °F), however the sands used have a lower melting point due to impurities. For high melting point casting, such as steels, a minimum of 98% pure silica sand must be used; however for lower melting point metals, such as cast iron and non-ferrous metals, a lower purity sand can be used (between 94 and 98% pure).Silica sand is the most commonly used sand because of its great abundance, and, thus, low cost (therein being its greatest advantage). Its disadvantages are high thermal expansion, which can cause casting defects with high melting point metals, and low thermal conductivity, It also cannot be used with certain basic metal because it will chemically interact with the metal forming surface defect. Finally, it causes silicosis in foundry workers.

 ทรายซิลิกา (SiO 2)เป็นทรายที่พบบนชายหาดและยังเป็นทรายที่ใช้กันมากที่สุด มันถูกสร้างขึ้นโดยทั้งบด หินทราย หรือนำมาจากสถานที่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นชายหาดและแม่น้ำ จุดหลอมเหลว ของซิลิกาบริสุทธิ์อยู่ที่ 1,760 ° C (3,200 ° F) แต่อาจมีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าเนื่องจากมีปนเปื้อนและสิ่งสกปรก , ในการทำแบบหล่อสำหรับการหลอมเหล็กที่มีจุดหลอมเหลวสูงเช่นเหล็กเหนียว, จะต้องมีค่าค่าซิลิก้าอย่างน้อย 98% แต่สำหรับโลหะจุดหลอมละลายที่ต่ำกว่าเช่น เหล็กหล่อ ทรายที่มีค่าซิลิก้าต่ำกว่าสามารถนำมาใช้ได้ (ระหว่าง 94 และ 98% )ทรายซิลิกาเป็นทรายที่ใช้กันมากที่สุดเพราะมีจำนวนมากและทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำ ข้อเสียของมันคือการขยายตัวของความร้อนจะค่อนข้างสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อบกพร่องที่หล่อสำหรับการหล่อโลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูงและ การนำความร้อนค่อนข้างตำ่นอกจากนี้ยังไม่สามารถใช้กับงานหลอมเหล็กที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง เพราะจะทำให้เกิดปฏิกริยาทำให้เกิดข้อบกพร่องกับผิวงานหล่อ และก็ทำให้เกิด สารซิลิกา ในงานหล่อ

Olivine Sand

 Olivine is a mixture of orthosilicates of iron and magnesium from the mineral dunite. Its main advantage is that it is free from silica, therefore it can be used with basic metals, such as manganese steels. Other advantages include a low thermal expansion, high thermal conductivity, and high fusion point. Finally, it is safer to use than silica, therefore it is popular in Europe.

 ทรายOlivine เป็นส่วนผสมของ orthosilicates เหล็กและแมกนีเซียมจากแร่ dunite . ประโยชน์หลักของมันก็คือไม่มีส่วนผสมจากซิลิกาจึงสามารถนำมาใช้กับโลหะที่เป็นด่างได้ดีเช่นเหล็กเหนียวแมงกานีส ประโยชน์อื่น ๆ รวมถึงการขยายตัวที่ต่ำ,การนำความร้อนสูงและจุดหลอมเหลวสูง ในที่สุดมันจะปลอดภัยกว่าการใช้ซิลิกาจึงเป็นที่นิยมในยุโรป

 Chromite Sand

 Chromite sand is a solid solution of spinels. Its advantages are a low percentage of silica, a very high fusion point (1,850 °C (3,360 °F)), and a very high thermal conductivity. Its disadvantage is its costliness, therefore its only used with expensive alloy steel casting and to make cores.

 chromite เป็นทราย ที่เกิดจากแตกตัว ของ spinels . ข้อดีคือมีปริมาณของซิลิกาตำ่และจุดหลอมเหลวที่สูงมาก (1,850 ° C (3,360 ° F)) และการนำความร้อนสูงมาก ข้อเสียของมันคือความแพงของมันจึงใช้เฉพาะกับการหลอมเหล็กที่มีราคาแพงเหล็กโลหะผสม และเพื่อใชัทำไส้แบบหล่อ

 Zircon Sand

  Zircon sand is a compound of approximately two-thirds zircon oxide (Zr2O) and one-third silica. It has the highest fusion point of all the base sands at 2,600 °C (4,710 °F), a very low thermal expansion,and a high thermal conductivity. Because of these good properties it is commonly used when casting alloy steels and other expensive alloys. It is also used as a mold wash (a coating applied to the molding cavity) to improve surface finish. However, it is expensive and not readily available.

  Zircon เป็นสารประกอบของเซอร์คอนออกไซด์ (Zr 2 O)สองในสาม และซิลิกาอยู่หนึ่งในสาม และมีจุดหลอมเหลวสูงที่ 2,600 ° C (4,710 ° F) การขยายตัวของความร้อนที่ต่ำมากและการนำความร้อนสูง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้เป็นที่นิยมใช้เมื่อการหล่อโลหะผสมและโลหะผสมอื่น ๆ ที่มีราคาแพง นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารเคลือบ ป้องกันการจับตัวของslag.นอกจากนี้ยังทำให้ผิวงานสวย แต่ข้อเสียก็คือมีราคาแพงและไม่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

 Chamotte Sand

 Chamotte is made by calcining fire clay (Al2O3-SiO2) above 1,100 °C (2,010 °F). Its fusion point is 1,750 °C (3,180 °F) and has low thermal expansion. It is the second cheapest sand, however it is still twice as expensive as silica. Its disadvantages are very coarse grains, which result in a poor surface finish, and it is limited to dry sand molding. Mold washes are used to overcome the surface finish problem. This sand is usually used when casting large steel workpieces.

  chamotte จะทำได้การ เผาดินทนไฟ (Al2 O 3 -SiO 2)ที่อูณหภูมิมากกว่า1,100 ° C (2,010 ° F) จุดหลอมเหลวของมันคือ 1,750 ° C (3,180 ° F) และมีการขยายตัวของความร้อนต่ำ เป็นทรายที่ถูกเป็นอันดับสองรองจากซิลิก้า แต่ก็ยังคงแพงเป็นสองเท่าของราคาทรายซิลิกา ข้อเสียคือมีขนาดเม็ดหยาบมากซึ่งส่งผลให้ผิวแบบหล่อที่ไม่ดี โดนทั่วไปมักเคลือบด้วยสารเคลือบcoating ทรายนี้มักเหมาะกับการใช้เมื่องานห็กเหล็กเนียวขนาดใหญ่

CHINESE\\\'S ENVIRONMENTAL CONTROL AFFECT SUPPLY RAW MATERIALS
Global casting production trend and conclusion in 2014
HOLMATRO MODEL HFW 1518 FOUNDRY WEDGE
Pine-Pacific Census Quarter2 Year 2015
The effect of Elements in MgFeSi
  More